Авторам

До уваги авторів електронного наукового видання

«S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe»!

 

Редакція електронного наукового видання «S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 

Статті до 9 номеру електронного видання «S.P.A.C.E.»

приймаються до 6 квітня 2018 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті – 12–18 сторінок.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.
 4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
 5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та анотації (обсяг: 900–1000 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами.
 6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблені в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 7. Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

1.Теорія та історія політичної науки.
2.Політичні інститути та процеси.
3.Політична культура та ідеологія.
4.Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
5.Етнополітологія та етнодержавнознавство.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

4.Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

УДК 342.3–048.44

 

Ю. К. Маслов

доктор політичних наук,

професор кафедри філософії, історії та політології

Одеського національного економічного університету

 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Постановка проблеми. Основою відносин між рівнями влади в будь-якій державі Європейського Союзу (далі – ЄС) є питання про розподіл повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності.

Література

1. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / пер. з фр. В. Ховхуна. К.: Основи, 1996. 420 с.

 

Анотація

Маслов Ю. К. Реформування місцевого самоврядування в системі публічної влади країн Європейського Союзу. Стаття.

Розглядаються основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу як найважливіша умова їх подальшої демократизації та вдосконалення системи владних повноважень. Відзначається, що основним принципом формування компетенції кожного рівня влади є отримання найбільшої ефективності виконання на відповідному рівні певних функцій органів управління суспільними справами. Підкреслюється, що загальним правилом для перебування тієї або іншої держави у складі Європейського Союзу є те, що структура адміністративно-територіального поділу кожної країни європейського простору передбачає місце локальної демократії в якості невід’ємної частини її державного устрою.

Ключові слова: місцеве самоврядування, країни Європейського Союзу, демократизація, вдосконалення системи владних повноважень, розподіл влади, рівні влади, локальна демократія, органи державної влади.

 

Аннотация

Маслов Ю. К. Реформирование местного самоуправления в системе публичной власти стран Европейского Союза.Статья.

Рассматриваются основные направления реформирования системы местного самоуправления в странах Европейского Союза как важнейшее условие их дальнейшей демократизации и совершенствования системы властных полномочий. Отмечается, что основным принципом формирования компетенции каждого уровня власти является наиболее эффективное выполнение на соответствующем уровне определенных функций органами управления общественными делами. Подчеркивается, что общим правилом пребывания того или иного государства в составе Европейского Союза является то, что структура административно-территориального деления каждой страны европейского пространства предусматривает локальную демократию в качестве неотъемлемой части ее государственного устройства.

Ключевые слова: местное самоуправление, страны Европейского Союза, демократизация, совершенствование системы властных полномочий, разделение властей, уровни власти, локальная демократия, органы государственной власти.

 

Summary

Maslov Yu. K. The reform of local government in the system of public authorities of the European Union.Article.

The basic directions of reforming the system of local government in the European Union as an essential condition for their further democratization and improvement of the system of power are analyses. It is noted, that the basic principles of the competence of each level of government is the most effective implementation at the appropriate level controls certain functions of public affairs. It is emphasized, that the general rule of stay of a state in the European Union is that the structure of the administrative-territorial division of each country of the European space provides local democracy as an integral part of its government.

Key words:local government, European Union, democratization, improvement of power system, separation of powers, levels of government, local democracy, public authorities.

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для розміщення статті у електронному науковому виданні «S.P.A.C.E.» № 9 необхідно до 6 квітня 2018 року надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. такі матеріали:

1. Статтю;

2. Заповнити он-лайн форму довідки про автора

3. Скановану копію квитанції про оплату публікаційного внеску.

 

Редакційний збір становить 300 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення допустимої кількості сторінок сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після рецензування статті.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, а також поштовою пересилкою довідки авторам.

УВАГА!

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

 


Дев'ятий номер видання буде доступний на офіційному сайті журналу 7 травня 2018 року.

Направлення довідки авторам про прийом статті буде проведене протягом двох тижнів з дня отримання статті редакцією журналу.


 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція електронного наукового видання

«S.P.A.C.E.»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

 

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: 095 710 92 85

Електронна адреса: www.space.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Яндекс.Метрика

Copyright © 2018. Електронне видання "S.P.A.C.E."